•  
  •  
 

International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials

Volume 6, Issue 3 (1999)

Research

Link

Modeling of Mechanical Behavior of Fractal Rock Joint
Jinan bang and Marek A. Kwasniewski

Link

A Quadratic Programming Model for Blast Scheduling
Chunyan Meng, Samuel Frimpong, and Mingjian Zuo

Link

Development of a New Subermerged Entry Nozzle in Thin Slab Caster
Yanping Bao, Jianqiang Zhu, Wei Jiang, Naiyuan Tian, and Baomei Xu

Link

Thermodynamic Study on Process in Copper Converters (The slag-making stage)
Chunlin Chen, Tuping Zhou, Jiayun Zhang, Shoukun Wei, Xingxiang Lu, Meng Bai, and Jinhong Jiang

Link

Influence of aluminum solid fraction on property of steel-mushy aluminum bonding plate
Peng Zhang, Yunhui Du, Xueping Ren, Yonglin Kang, Hanwu Liu, Jianzhong Cui, and Limin Ba

Link

XPS Study of CeO2/Al2O3film
Mei Zhang, Zhenxiang Liu, Kan Xie, Xueyan Du, and Wenchao Li

Link

Functionally Gradient Material Made by Incremental Melting and Solidification Process
Chengchang Jia, Hongbo Tian, Tao Lin, Zhimeng Guo, and Nobuyoshi Sasaki